#289

Italy

  • Bonatti SpA
  • ENI SpA
  • Expertise SRL
  • Gruppo Schiavoni
  • RENCO SpA
  • Snamprogetti SpA (now merged with ENI SpA)
  • Tecnimont SpA